Odběratelé & Dodavatelé

NFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – odběratelé / dodavatelé

POUČENÍ O PRÁVECH SOUVISLOSTI OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Úvodní informace

Prosím věnujte pozornost následujícímu dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich údajů a o právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů v rámci naší činnosti, tedy v souvislosti se službou, která Vám je poskytována. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). V souladu s ustanovením čl. 13 a následující, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace.  Tento dokument je veřejný a slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu a, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.

Kdo je správcem osobních údajů.

Správcem osobních údajů je společnost Království rybářů s.r.o., Koliště 276/59, 602 00 Brno, IČ: 08220140, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 112516 (dále jen „společnost“)

Co vše patří mezi osobní údaje – obecně

Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (člověku), na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje tak patří široká škála informací, jako je například jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie (resp. Jakékoliv zobrazení podoby), rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státní občanství, údaje o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), ale také otisk prstu, podpis nebo IP adresa.

Na jakém základě zpracováváme Vaše osobní údaje

Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:

1) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy – poskytnutí služeb, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
2) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje zejména zákon o účetnictví, zákon o dani z příjmů, zákon o DPH atd..
3) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.
4) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektů údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Rozsah osobních údajů zpracovaných společností

Informujeme Vás, že osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), telefon a e-mail.

Účel zpracování osobních údajů

Společnost je správcem osobních údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl.6 ods. 1 písm. B) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektů údajů k těmto účelům:
1) plnění smluvních povinností: monitoring plnění smlouvy a jeho vyhodnocování
2) plnění zákonných povinností: vedení účetnictví a daňové agendy

3) oprávněný zájem správce
a) uzavření smlouvy
b) budoucí obchodní využití
c) obchodní spory
d) vymáhání pohledávek
e) vedení vnitřní evidence dodavatelů a odběratelů
f) ochrana majetku správce, života a zdraví osob

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, právních povinností správce a oprávněných zájmů správce a to následně:
1) pro účely monitoringu plnění smlouvy a jeho vyhodnocování po dobu 10 let
2) pro účely vedení účetnictví a daňové agendy po dobu 10 let
3) pro účelyuzavření smlouvy po dobu 5 let
4) pro účely budoucí obchodní využití po dobu 5 let
5) pro účely případných obchodních sporů po dobu 10 let
6) pro účely vymáhání pohledávek po dobu 10 let
7) pro účely  vedení vnitřní evidence dodavatelů a odběratelů po dobu 5 let po skončení smluvního vztahu
8) pro účely ochrany majetku správce, života a zdraví osob po dobu 7 dnů

Další informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně pracovníky společnosti a jsou vedené v číselníku odběratelů a dodavatelů.

Osobní  údaje subjektu údajů budou dále zpracovávány těmito zpracovateli osobních údajů:
1) Group Flash JV Software, J.Faimonové 2222/3, 62800 Brno, IČ: 43243623
2) Solitea Česká republika, a.s., Drobného 49, 60200 Brno, IČ: 25568736

Poučení o právech subjektů údajů

Subjekt údajů má právo požádat o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:
1) zpracování je nezbytné pro splnění úkolů prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.
2) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany.
3) pro účely přímého marketingu.
4) pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statické účely.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorčího úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Benefit program

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – Benefit program Království rybářů s.r.o.

POUČENÍ O PRÁVECH SOUVISLOSTI OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Úvodní informace

Prosím věnujte pozornost následujícímu dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich údajů a o právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů v rámci naší činnosti, tedy v souvislosti se službou, která Vám je poskytována. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). V souladu s ustanovením čl. 13 a následující, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace.  Tento dokument je veřejný a slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu a, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.

Kdo je správcem osobních údajů.

Správcem osobních údajů je společnost Království rybářů s.r.o., Koliště 276/59, 602 00 Brno, IČ: 08220140, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 112516 (dále jen „společnost“)

Co vše patří mezi osobní údaje – obecně

Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (člověku), na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje tak patří široká škála informací, jako je například jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie (resp. Jakékoliv zobrazení podoby), rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státní občanství, údaje o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), ale také otisk prstu, podpis nebo IP adresa.

Na jakém základě zpracováváme Vaše osobní údaje

Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:
1) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy – poskytnutí služeb, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
2) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje zejména zákon o účetnictví, zákon o dani z příjmů, zákon o DPH atd..
3) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.
4) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektů údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Rozsah osobních údajů zpracovaných společností

Informujeme Vás, že osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), telefon a e-mail.

Účel zpracování osobních údajů

Společnost je správcem osobních údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl.6 ods. 1 písm. B) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektů údajů k těmto účelům:
1) realizace smluvního vztahu subjektem údajů zákazníkem
2) vedení vnitřní evidence zákazníků pro případ reklamace – řešení sporů, nedodržování podmínek RS Klubu
3) plnění zákonných povinností

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, právních povinností správce a oprávněných zájmů správce a to následně:
1) pro účely smluvního vztahu po dobu 10 let
2) pro účely plnění právních povinností po dobu 10 let
3) pro účely oprávněných zájmů po dobu 10 let

Další informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně pracovníky společnosti a jsou vedené v číselníku odběratelů a dodavatelů.

Osobní údaje subjektu údajů budou dále zpracovávány těmito zpracovateli osobních údajů:
1) Group Flash JV Software, J.Faimonové 2222/3, 62800 Brno, IČ: 43243623

Poučení o právech subjektů údajů

Subjekt údajů má právo požádat o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal oobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:
1) zpracování je nezbytné pro splnění úkolů prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.
2) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany.
3) pro účely přímého marketingu.
4) pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statické účely.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorčího úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kamerový systém

ZÁZNAM O ZPRACOVÁNÍ – kamerový systém

Správce

Království rybářů s.r.o., Koliště 276/59, 602 00 Brno, IČ: 08220140, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 112516. Kontaktní osoba: Petr Moc

Účel zpracování

Ochrana majetku správce, života a zdraví osob)

Právní důvod

Oprávněný zájem správce a třetích stran (čl. 6 odst. 1 písm. F)

Popis kategorií subjektů údajů

Zaměstnanci a příležitostně vstupující osoby do monitorovaného prostoru (dodavatelé, odběratelé, návštěvy atd.)

Popis kategorií osobních údajů

Identifikační údaje ve formě kamerového záznamu

Informace poskytované subjektem údajů

Prostřednictvím piktogramů umístěných na vstupech do zaznamenávaného prostoru, včetně identifikace správce a sdělení, kde lze získat další informace.

Příjemci osobních údajů

V odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení, případně jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna). Nejsou plánováni příjemci v třetích zemích.

Lhůta pro výmaz

Doba uchování je 7 dní. Řešený zachycený incident je uchován po nezbytnou dobu.

Technická a organizační opatření

Bezpečnostní kryt, řízení přístupu k datům, školení oprávněných osob, vedení předávacích protokolů třetím osobám.

Počet zapojených kamer

8

Objekt umístění kamer

Prodejní a skladové prostory na provozovně.

Režim kamer

Nepřetržitý – pohybová čidla. Dochází k prostému záznamu bez využití softwarového porovnání biometrických charakteristik.

Zpracovatel

Nevyužívá se.